Algemene voorwaarden

Square

Algemeen

De Mini Koerier wordt gemaakt en uitgegeven door vrijwilligers. Zij ontvangen geen financiële vergoeding. De opbrengsten uit abonnementen, advertenties en de bijdragen van partners worden gebruikt om de gemaakte onkosten voor o.a. drukwerk, website en bezorging te betalen. Alhoewel wij ons inspannen om De Mini Koerier volgens vooraf vastgesteld schema uit te geven, is het mogelijk, dat dit door bijvoorbeeld ziekte of gebrek aan de juiste vrijwilligers-capaciteit niet lukt. Dit wordt gezien als overmacht. Hieraan kunnen onze abonnementhouders, adverteerders en partners geen rechten ontleden.

In dit geval zullen wij trachten eventueel vooraf betaalde vergoedingen naar rato te vergoeden.

Abonnementsvoorwaarden

Een abonnement is een jaar geldig. Het abonnementsjaar start op het moment van betaling. Betaling vindt vooraf plaats. Dit gebeurt bij voorkeur via onze website. In uitzonderlijke gevallen en in overleg is ook betaling per bank, of contant mogelijk.

Een abonnee krijgt ruim voor het einde van de abonnementsperiode een herinnering om het abonnement te verlengen. Wordt geen betaling voor het einde van de abonnementsperiode ontvangen, dan vervalt het abonnement.

Abonnementsprijzen kunnen indien nodig – zoals bij plotselinge stijging van de kosten – gedurende het jaar worden aangepast. Dit is niet van invloed op reeds afgesloten abonnementen.

Een abonnee kan het abonnement ten alle tijden opzeggen. De vooruit betaalde abonnementsprijs wordt in principe niet vergoed.

Advertentievoorwaarden

Advertenties worden bij voorkeur aangeboden via de website. Na ontvangst van de betaling spannen de vrijwilligers van De Mini Koerier zich in, om de advertentie conform de overeengekomen specificaties te plaatsen.

Afspraken worden gemaakt per advertentie, of serie van advertenties.

De Redactieraad van De Mini Koerier behoudt zich het recht voor om een adverteerder, of specifieke advertentie te weigeren.

Aan eventuele fouten in de plaatsing kan de adverteerder – gezien de onder ‘algemeen’ beschreven status als vrijwilligersorganisatie – geen rechten ontlenen.

Wanneer advertenties door overmacht niet kunnen worden geplaatst, zullen vooraf betaalde bedragen zoveel mogelijk worden geretourneerd.

Partnerbijdrage

De door verenigingen betaalde partnerbijdrage is een symbolische vergoeding van de onkosten voor het plaatsen van informatie in de papieren of digitale uitgave van De Mini Koerier. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Plaatsing van informatie vindt altijd plaats in overleg.

De Redactieraad van De Mini Koerier bepaalt welke partijen als partner kunnen toetreden. De partnerrelatie kan bij zwaarwegend redenen zowel door de partner als door De Mini Koerier per direct worden beëindigd. Hierover zal overleg plaatsvinden.